Ontbinding online aankoop binnen bedenktijd

AANGETEKEND EN PER GEWONE POST

 

 

 

Bloodgroupink

Michiel de Ruyterstraat 40

5481 GJ, Schijndel


 

Onderwerp: ontbinding van overeenkomst binnen de bedenktijd

 

 


Geachte heer, mevrouw,

 

Op  heb ik via internet van uw bedrijf  gekocht. Met deze brief laat ik u echter weten dat ik de betreffende overeenkomst ontbind. 

 

Hierbij maak ik gebruik van mijn rechten op grond van de Wet koop op afstand. Op grond hiervan mag ik de overeenkomst binnen veertien dagen na het ontvangen van het gekochte product ontbinden. Dit geschiedt zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen.

 

Ik verzoek u om mij binnen twee weken na de datum van deze brief schriftelijk te bevestigen dat de overeenkomst is ontbonden. 

Daarnaast verzoek ik u het reeds door mij betaalde bedrag, inclusief eventuele bezorgkosten en administratiekosten, binnen 2 weken na terugzending van  te restitueren op mijn bankrekening met nummer  op naam van .

Ten slotte zal ik zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken de  terugzenden.

 

Ik dank u vriendelijk voor de te nemen moeite.

 

Met vriendelijke groet,

 

_________________________________

_________________________________